Vattenrening

Dricksvatten

Vi tillhandahåller vattenfilter för att eliminera alla typer av föroreningar i dricksvatten.

Avloppsvatten

Vilket är området vi har specialiserat oss på för att kunna hjälpa er att minska era utsläpp.

Vid varje fordonstvätt släpps miljöfarliga tungmetaller, oljeprodukter och föroreningar ut till avloppsvattnet. När det förorenade vattnet leds vidare till de kommunala reningsverken uppstår det störningar i reningsprocessen eftersom de kommunala reningsverken endast är byggda för att rena hushållsspillvatten.

Med avancerad provtagning kan vi se vad som behöver åtgärdas i avloppssystemet. Därefter kan vi rekommendera vad som behövs för att uppnå gällande utsläppskrav.